Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van White Raven Tattoo.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 White Raven Tattoo:
Gevestigd te Heinkenszand aan de Dorpsstraat 82.
Gekeurd door GGD te Goes. d.d. 28-08-2015
Btw-Nummer 205514467B02
Zie ook: http://www.veiligtatoeerenenpiercen.nl/

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan White Raven Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage op het lichaam, als ook degene die door White Raven Tattoo wordt behandeld of aan wie White Raven Tattoo producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst:
Elke overeenkomst tussen White Raven Tattoo en de opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

1.4 Betaling reservering:
Bij het reserveren van een dagdeel met als doel het plaatsen van een tatoeage bent u een aanbetaling verplicht van € 50 euro. Deze aanbetaling dient u over te maken op het rekeningnummer: NL52ABNA0597764840 met de tenaamstelling die u heeft gebruikt voor de reservering en dient 3 dagen voor de afspraak betaald te zijn. De aanbetaling word tijdens uw afspraak voor het plaatsen van de tatoeage direct in mindering gebracht op de overeen gekomen prijs.

1.5 Annuleren binnen 24 uur:
Bij het niet nakomen of tijdig afzeggen van uw afspraak, betalen we de aanbetaling niet terug.
U kunt tot 24 uur voor uw afspraak afzeggen, we plannen of samen een andere afspraak in of wij storten uw aanbetaling retour zonder daarvoor administratieve kosten in rekening te brengen.

1.6 Bijwerken van de tatoeage:
Bijwerken van een tatoeage kan pas na zes weken. Klanten hebben tot 3 maanden na het zetten van de tatoeage de tijd om een afspraak te maken, waarbij ze kosteloos de tatoeage kunnen laten bijwerken. Mocht de klant niet op komen dagen op de afspraak of 24 uur van te voren annuleren, dan vervalt het gratis bijwerken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen White Raven Tattoo en de opdrachtgever, waarbij White Raven Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van White Raven Tattoo worden afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met White Raven Tattoo aan gaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door White Raven Tattoo gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van de opdrachtgever aan White Raven Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan White Raven Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is de opdrachtgever bekend dat de door of namens White Raven Tattoo aangebrachte tatoeage nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze verwijderd kunnen worden. Alle opdrachtgevers worden in de gelegenheid gesteld om de risico’s en nazorg instructies schriftelijk te ontvangen in de shop. Deze zijn tevens na te lezen op de website.

3.3 Door opdracht te geven aan White Raven Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van White Raven Tattoo of derden in gevaar kan brengen.

3.4 De opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door White Raven Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 White Raven Tattoo brengt bij personen onder de 18 jaar geen tatoeages aan, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 White Raven Tattoo behoud het recht om van de opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs te vragen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. In het kader van onze dienstverlening legt White Raven Tattoo gegevens vast. White Raven Tattoo gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft White Raven Tattoo het recht de opdracht te weigeren. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een medische noodzaak is (GGD) en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving.

3.7 Tatoeages die teksten en of cijfers bevatten dienen door de opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever. White Raven Tattoo heeft een speciaal formulier voor tekst en cijfers.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan White Raven Tattoo erkent de opdrachtgever dat White Raven Tattoo een inspanning verbintenis heeft. White Raven Tattoo zal zich ten alle tijde maximaal inzetten om het beoogde resultaat te bereiken. White Raven Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. White Raven Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor direct of indirect schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade door opzet of grove schuld te wijten is aan White Raven Tattoo.

4.2 Voor het geval White Raven Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat White Raven Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede White Raven Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 White Raven Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 White Raven Tattoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijke van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Garantie

5.1 White Raven Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit tatoeage kleurstoffen.

Artikel 6. Tatoeage

6.1 White Raven Tattoo behoud het recht om de tatoeage van de opdrachtgever te fotograferen en te gebruiken voor onder andere reclame doeleinden. Bij deze vorm van reclame zijn nimmer persoonsgegevens vermeld.

6.2 Het is verboden om foto’s te maken van al het eigen werk van White Raven Tattoo wat tentoon word gesteld in de shop en/of in de portfoliomappen. Het eigen werk van White Raven Tattoo is uniek en alleen voor eigen gebruik. Wij van White Raven Tattoo zijn dan ook van mening dat iedere tattoo artiest over eigen creatieve eigenschappen moet beschikken en niet de creaties van derde moet gebruiken.